Regulamin

Dyrekcja obiektu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialności oraz zasad przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie czynności konkludentnych, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w obiekcie.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie AKCES MEDICAL FIT&SPA
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji AKCES MEDICAL FIT&SPA lub na stronie www.ow-akces.pl
 4. Opiekunem Gościa jest Recepcja tel. wew. 1000.

§ 2 DOBA HOTELOWA

 1. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 10:00 dnia następnego.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, AKCES MEDICAL FIT&SPA nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową oraz za doby następujące, jeżeli zgłoszenie rezygnacji nastąpiło w czasie krótszym niż 3 dni przed planowanym zakończeniem pobytu.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 5. AKCES MEDICAL FIT&SPA uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.
 6. Zniżki dla dzieci w pokoju 2-os. komfort lub Komfort Plus i Apartamentach przysługują tylko przy min. 2 pełnopłatnych osobach. W przypadku pobytu 1 osoby dorosłej z dzieckiem, pobyt liczony jest jako 2 osoby dorosłe.

§ 3 REZERWACJA

Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:

 1. wypełnienie i podpisanie formularza kontaktowego na stronie internetowej oraz przesłanie go do Obiektu w formie elektronicznej,
 2. dokonanie rezerwacji bezpośrednio ze strony
 3. przesłanie zamówienia rezerwacyjnego w formie pisemnej: listem poleconym, faksem lub w formie elektronicznej (e-mail),
 4. telefoniczne zamówienie pobytu,
 5. osobiste, pisemne potwierdzenie rezerwacji w recepcji hotelowej.

Po dokonaniu rezerwacji, zgodnie z procedurą opisaną powyżej, Obiekt prześle na wskazany przez Gościa adres e-mail, adres pocztowy lub numer faksu potwierdzenie rezerwacji.
Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu w ciągu 3 dni roboczych od momentu dokonania rezerwacji.
Zaliczka, o której mowa powyżej, winna być uiszczona na rzecz Obiektu w formie przelewu bankowego lub gotówki.
Zaliczka winna być wpłacona w terminie określonym na przesłanym potwierdzeniu rezerwacji. Brak wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie na potwierdzeniu rezerwacji jest rozumiany jako anulowanie pobytu przez Gościa. Zwrot zaliczki w uzasadnionych przypadkach może nastąpić tylko i wyłącznie na 21 dni przed planowanym terminem pobytu.
Płatność jest rozliczana fakturą zaliczkową VAT. W celu otrzymania faktury VAT na firmę Gość jest zobowiązany do przesłania danych do faktury w momencie dokonania wpłaty zaliczki. Brak takiej informacji spowoduje wystawienie faktury na osobę wpłacającą, bez możliwości późniejszej zmiany.
Zgodnie z art. 106 b ust. 5 Ustawy o podatku od towarów i usług od dnia 01.01.2020 w przypadku sprzedaży potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer NIP.
Do paragonów nie posiadających numeru NIP istnieje możliwość wystawienia faktury wyłącznie na osobę fizyczną.

Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Akces Medical FIT&SPA.

§ 4 MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Gość AKCES MEDICAL FIT&SPA nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 3. AKCES MEDICAL FIT&SPA może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin hotelu lub wyrządził szkodę AKCES MEDICAL FIT&SPA lub któremuś z Gości albo pracownikowi AKCES MEDICAL FIT&SPA albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu.
 4. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 07:00 do godziny 22.00.
 5. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go gości.

§ 4 USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE

 1. AKCES MEDICAL FIT&SPA świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
 3. AKCES MEDICAL FIT&SPA zapewnia:
  1. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  2. bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, z wyłączeniem sytuacji gdy ich udzielenie wynika z obowiązku nałożonego prawem;
  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  4. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie,
  5. w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 4. Na życzenie Gościa, w ramach świadczonej usługi, AKCES MEDICAL FIT&SPA może:
  1. udzielić informacji związanych z pobytem i podróżą,
  2. przechować pieniądze i przedmioty wartościowe w depozycie w Recepcji w czasie pobytu gościa w obiekcie,
  3. przechować bagaż gości zameldowanych w hotelu oraz do 6 godzin po wymeldowaniu.
  4. zamówić taxi
  5. zapewnić budzenie o odpowiedniej porze po wcześniejszym zgłoszeniu recepcji hotelowej
 5. Goście mogą bez dodatkowych opłat korzystać z:
  1. strefy rekreacyjnej Wellness
  2. Sali Fitness
 6. Jeśli nie wyłączono powyższych postanowień regulaminu w sposób szczególny, komunikując uprzednio Gościom ten fakt.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Na terenie AKCES MEDICAL FIT&SPA dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość AKCES MEDICAL FIT&SPA ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. AKCES MEDICAL FIT&SPA ma prawo do obciążenia gościa za wyrządzone szkody wg. cennika wyposażenia stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu.
 3. Niezależnie od cennika wyposażenia, AKCES MEDICAL FIT&SPA zastrzega ma prawo do indywidualnej i odrębnej wyceny zniszczeń w zależności od zakresu prac koniecznych do usunięcia uszkodzenia wg cennika szkód i prac dodatkowych stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu.
 4. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Dodatkowo wymeldowując się Gość zobowiązany jest oddać karty klucze na recepcję
 6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach czajników, grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

§ 6 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH W AKCES MEDICAL FIT&SPA

Rzeczy pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt tylko, jeżeli Gość złoży dyspozycję co do odesłania rzeczy pozostawionych. W przeciwnym przypadku, AKCES MEDICAL FIT&SPA przechowa te przedmioty przez okres 1go miesiąca celem umożliwienia ich osobistego odbioru, a po upływie tego okresu przedmioty te zostaną przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych zgodnie z obowiązującym prawem. Ze względu na swoje właściwości art. spożywcze oraz inne rzeczy z terminem ważności przeznaczone do użytku będą niezwłocznie usuwane.

§ 7 CISZA NOCNA

W AKCES MEDICAL FIT&SPA obowiązuje cisza nocna w godzinach od godz. 22:00 do godz. 6:00 dnia następnego.

§ 8 REKLAMACJE

 1. Gość ma prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§ 9 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. W AKCES MEDICAL FIT&SPA obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz korzystania z papierosów elektronicznych. W przypadku nieprzestrzegania powyższych zakazów Hotel zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty w wysokości 500 zł za każde naruszenie.
 2. Hotel akceptuje obecność zwierząt na warunkach zawartych w Regulaminie pobytu zwierząt.
 3. Do prawidłowego wystawienia faktury oraz dokumentu potwierdzającego wpłatę zaliczki w momencie rezerwacji należy podać pełne dane nabywcy niezbędne do prawidłowego wystawia faktury tj. imię i nazwisko lub nazwę nabywcy, pełny adres oraz NIP (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej). Po wystawieniu faktury zmiana jej treści dopuszczalna jest tylko w sytuacjach dopuszczalnej korekty.
 4. Wszystkie zakupione w Hotelu vouchery mają określony termin ważności. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi na rzecz Hotelu, dotyczy to również sytuacji, gdy voucher nie zostanie zrealizowany w okresie ważności.
 5. Wszystkie posiłki w Restauracji serwowane są w określonych pakietem godzinach. Nieskorzystanie z posiłku w określonym czasie nie uprawnia do rabatu lub rekompensaty pieniężnej.
 6. Opłata klimatyczna nie jest wliczona w koszt pakietu, Gość zobowiązany jest do uregulowania jej niezwłocznie po przybyciu do AKCES MEDICAL FIT&SPA.
 7. W sytuacjach kiedy do czasu przyjazdu pozostał okres krótszy niż 7 dni, prosimy o kontakt z Recepcją Główną, w celu zabezpieczenia pobytu zadatkiem z karty kredytowej/debetowej.
 8. Pakiety pobytowe są bezzwrotne, skrócenie pobytu lub niewykorzystanie któregokolwiek z elementów pakietu nie powoduje zmniejszenia jego wartości.

Dyrekcja Obiektu AKCES MEDICAL FIT&SPA


ZAŁĄCZNIK NR 1
Cennik wyposażenia:

LISTACENA BRUTTO PLN
lampka nocna100
wieszak20
kosz w łazience100
suszarka200
kołdra200
poduszka100
szlafrok200
ręcznik duży80
ręcznik mały40
stopka30

ZAŁĄCZNIK NR 2
Cennik usunięcia szkód itp.:

LISTACENA BRUTTO PLN
Opłata za zgubienie kart kluczy do pokoju40/sztuka
Zabrudzenie wykładziny poddające się czyszczeniu300 do 500
Zabrudzenie mebli poddające się czyszczeniu300 do 1000
Usunięcie resztek fizjologicznych z powierzchni250
Uszkodzenie mebli i ruchomościWycena indywidualna
Uszkodzenie przycisku ROP i uruchomienie alarmu przeciwpożarowegoOd 1000 zł wzwyż w zależności od zaawansowania służb